Kancelaria Adwokacka w Chrzanowie

 • -Prawo karne-
 • -Prawo cywilne-
 • -Prawo rodzinne-
 • -Prawo ubezpieczeń społecznych-
 • -Prawo spadkowe-
 • -Prawo gospodarcze i handlowe-
 • -Prawo geologiczne i górnicze-
 • -Medyczne-
 • -Prawo pracy-
 • -Prawo administracyjne-
 • -Prawo ubezpieczeń gospodarczych-
 • -Prawo prywatne międzynarodowe-

Aleja Henryka 26/1, Chrzanów, tel. 600 801 397, kancelaria@adwokat-bankowski.pl


Filia kancelarii: 40 - 035 Katowice, ul. Kochanowskiego 6/1

Dzień dobry!

Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na mojej stronie internetowej. Nazywam się Kamil Bańkowski. W ramach prowadzonej Kancelarii świadczę kompleksowe usługi prawnicze na rzecz Klientów indywidualnych, Klientów korporacyjnych jak i Instytucji Publicznych. Celem Kancelarii jest zapewnienie Klientom fachowej i skutecznej pomocy prawnej przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Darmowe zapytanie prawne - skorzystaj!

Szukasz pomocy lub asystenta prawnego?

Jesteś w dobrym miejscu - zapraszam do kontaktu

Zakres usług

Prawo karne

Działalność Kancelarii koncentruje się na reprezentacji Klientów we wszelkich sprawach związanych z szeroko rozumianą problematyką odpowiedzialności karnoprawnej.
Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, w tym oskarżycielom posiłkowym i prywatnym oraz powodom cywilnym, jak i w podejmowaniu skutecznych działań w charakterze obrońcy oskarżonych na etapie postępowań prokuratorskich, sądowych oraz w postępowaniach wykonawczych. Oferujemy pomoc prawną przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu. Znajomość prawa cywilnego, handlowego i podatkowego pozwala nam na skuteczną reprezentację Klientów w postępowaniach związanych z przestępstwami gospodarczymi, jak i karnoskarbowymi, toczącymi się przed Urzędami Skarbowymi jako organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i w tych postępowaniach prowadzonych już na etapie sądowym. Dążąc do zapewnienia Państwu kompleksowej obsługi prawnej, nasz zespół współpracuje z wyspecjalizowanymi biurami detektywistycznymi, rzeczoznawcami i biegłymi.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu udzielamy pomocy osobom ubiegającym się o:
- wydanie wyroku łącznego,
- warunkowe przedterminowe zwolnienie,
- przerwę w odbywaniu kary,
- zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty grzywny,
- zamianę orzeczonej kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności lub prac społecznie użytecznych,
- zatarcie skazania.

Prawo cywilne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych z zakresu prawa cywilnego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi oraz sądami polubownymi.

Bogate doświadczenie i zindywidualizowane podejście do każdego Klienta pozwala nam na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie:
- prawa umów, w tym sporządzania umów cywilnoprawnych oraz ich opiniowania, prowadzenia spraw związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, w tym dochodzenia na drodze sądowej roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zapłatę kar umownych,
- prawa zobowiązań pozaumownych, w tym dochodzenia na drodze sądowej odszkodowań i zadośćuczynień za wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej, szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
- prawa rzeczowego, w tym reprezentowania Klientów w sprawach o ochronę prawa własności, posiadania, wydanie rzeczy, naruszenie posiadania oraz o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności i ustanowienie służebności,

Prawo rodzinne

Naszym Klientom zapewniamy wszechstronną pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Praktyka Kancelarii w tym obszarze obejmuje sprawy:
- o rozwód i separacje (jej ustanowienie i zniesienie) z orzeczeniem winy za rozkład pożycia, jak i bez orzekania o winie;
- o alimenty (ich ustalenie, zmianę oraz ustanie, w tym również o ich egzekucję);
- związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej (określenie sposobu jej wykonywania, ograniczenie i pozbawienie, rozstrzyganie istotnych kwestii dotyczących dziecka);
- dotyczące kontaktów z dzieckiem (ustaleniem sposobu ich wykonywania, ograniczenia oraz zakazania ich wykonywania);
- o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
- o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej oraz rozliczenie konkubinatu;

Prawo ubezpieczeń społecznych

Podstawowym zadaniem systemu zabezpieczenia społecznego jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji osobistej oraz ochrona obywateli przed niepożądanym następstwami tych zdarzeń losowych, które zmuszają ich do zaprzestania aktywności zawodowej. Warunkiem zapewnienia uprawnionym poczucia bezpieczeństwa socjalnego jest istnienie mechanizmów, które pozwalają na skuteczną weryfikację rozstrzygnięć organów rentowych.

Dostrzegając potrzebę zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej w tym obszarze, oferujemy usługi w zakresie:
- sporządzania odwołań od decyzji organów rentowych, w szczególności w sprawach związanych z ustaleniem prawa do wcześniejszej emerytury ze względu na pracę w warunkach szczególnych;
- reprezentowania ubezpieczonych w postępowaniach sądowych wywołanych wniesieniem środków odwoławczych od decyzji organów rentowych;
- sporządzania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku tych decyzji, od których nie służy odwołanie do Sądu;
- reprezentowania płatników i ubezpieczonych w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem ubezpieczeń społecznych.

Prawo spadkowe

Reprezentowanie Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia oraz w postępowaniach związanych z działem spadku.

Prawo gospodarcze i handlowe

Bazując na bogatym doświadczeniu nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa handlowego, zarówno w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak również w sprawach jednostkowych. Obsługujemy przedsiębiorców – spółki osobowe, kapitałowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przed wszystkimi sądami, urzędami i instytucjami.

Oferujemy usługi w zakresie przygotowywania wszelkiego rodzaju umów handlowych, takich jak umowy sprzedaży, leasingu, zlecenia, agencyjna, o roboty budowlane, franczyzy czy też dzierżawy, stosownie do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają także doświadczenie w zakresie prawa wekslowego, czekowego, prawa papierów wartościowych, a także prawa upadłościowego i naprawczego.

Obsługą Klientów, których sprawy dotyczą szeroko rozumianego prawa handlowego zajmuje się posiadający długoletnie doświadczenie zespół prawników kierowany przez adwokatów: Łukasza Kolnego, autora m.in. publikacji dotyczących reprezentacji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz dr. Mariusza Frasa, który od 2005 roku wpisany jest także na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Nasza Kancelaria współpracuje ponadto z kancelariami doradztwa podatkowego, posiadającymi ugruntowaną pozycję na rynku usług prawniczych, co pozwala nam na wieloaspektową obsługę wszystkich uczestników podmiotu gospodarczego.

W ramach usług z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego i handlowego zajmujemy się m.in.:
- sporządzaniem i opiniowaniem umów gospodarczych oraz kompleksową obsługą transakcji handlowych,
- dochodzeniem należności, wykonania umowy, odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, dochodzeniem należności z papierów wartościowych,
- tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, jak również oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych, obrotem udziałami oraz akcjami spółek,
- sporządzaniem aktów wewnętrznych w Spółkach, takich jak regulaminy, statuty, uchwały oraz protokoły zgromadzeń wspólników,
- reprezentowaniem podmiotów uczestniczących w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
- prowadzeniem postępowań związanych odpowiedzialnością cywilną oraz karną członków zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych.

Prawo geologiczne i górnicze

Naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Górnego Śląska, rejonu działalności wielu kopalń węgla kamiennego. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko zakładom górniczym, w tym przeciwko największym spółkom prowadzącym na terenie Śląska eksploatację węgla kamiennego, pozwoliło nam na wypracowanie skutecznych sposobów egzekwowania roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wyniku aktywności kopalń.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o zapłatę odszkodowania, o zobowiązanie zakładu górniczego do wykonania niezbędnych napraw nieruchomości, o wykupienie przez zakład górniczy nieruchomości, o zamianę nieruchomości, o zabezpieczenie budynków przed wpływami pochodzenia górniczego, czy też o wykonanie niezbędnych napraw mających na celu przywrócenie nieruchomości walorów estetycznych i użytkowych sprzed powstania szkody. Naszych Klientów wspieramy ponadto w toku postępowań przedsądowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych zmierzających do wykonania wyroku zobowiązującego zakład górniczy do przeprowadzenia niezbędnych napraw w obrębie nieruchomości, w tym rektyfikacji pochylonych budynków mieszkalnych.

Nasze zainteresowanie prawem geologicznym i górniczym nie tylko od strony praktycznej ale i naukowej, pozwala na trafną interpretacje niejasnych dla przeciętnego obywatela uregulowań prawa geologicznego i górniczego oraz pokrewnych aktów prawnych.

Współpraca z rzeczoznawcami i specjalistami z zakresu szkód górniczych umożliwia nam ocenę stanu faktycznego i prawnego danej sprawy jeszcze przed rozpoczęciem sporu sądowego. Dzięki temu nasz zespół proponuje Klientom wyłącznie te rozwiązania, które pozostają celowe i ekonomicznie uzasadnione. Ściśle współpracujemy także z Krajowym Stowarzyszeniem Poszkodowanych Działalnością Geologiczno – Górniczą z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, udzielając bieżącej pomocy członkom Stowarzyszenia oraz czynnie wspierając podejmowane przez nich inicjatywy.

Medyczne

Indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów pozwala nam na udzielanie pomocy w sporach związanych z szeroko rozumianym pojęciem „szkody medycznej” zarówno przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, jak również w toku negocjacji przedprocesowych.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach:
- o odszkodowanie i zadośćuczynienie za różnego rodzaju błędy w sztuce lekarskiej (błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny, błąd rozpoznania);
- o zadośćuczynienie w związku z naruszeniem praw pacjenta.

Poszerzanie sfery praw pacjentów i ustawiczny rozwój prawa medycznego wiąże się z koniecznością uwrażliwienia osób zajmujących się udzielaniem świadczeń zdrowotnych na te uregulowania, które wpływają na kształtowanie się relacji pomiędzy pacjentami i lekarzami.

Wieloletnia współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych pozwala nam na kierowanie oferty także do podmiotów leczniczych i innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych między innymi w zakresie:
- przekształceń form prawnych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;
- stosunków zatrudnienia typu pracowniczego i niepracowniczego personelu medycznego;
- reprezentowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w sporach z pacjentami zarówno w postępowaniach sądowych, jak i na etapie przedsądowym;
- działania w charakterze obrońcy lekarzy obwinionych w postępowaniach przed sądami lekarskimi.

Prawo pracy

Nasza Kancelaria świadczy pomoc w dziedzinie prawa, która na co dzień dotyka najszerszego kręgu adresatów – pracodawców oraz pracowników. Oferujemy usługi zarówno w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników, jak i podmiotów indywidualnych – pracowników.
Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam spojrzeć na dany problem z punktu widzenia obu stron sporu, co przynosi wymierne korzyści zarówno na etapie przedprocesowym, jak i już w toku postępowania sądowego.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:
- opiniowania umów o pracę, przygotowywania umów o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich, regulaminów pracy i wynagradzania oraz umów o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie, jak również umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło) będących podstawą nawiązania stałej współpracy gospodarczej,
- reprezentacji Klientów w sporach dotyczących stosunków pracy, w tym w sporach związanych z kwestionowaniem prawidłowości wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę, ustalaniem istnienia stosunku pracy, zakazem konkurencji oraz wszelkimi roszczeniami majątkowymi wynikającymi z zatrudnienia typu pracowniczego,
- dochodzenia na drodze sądowej odpraw i odszkodowań za wypadki przy pracy.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne stanowi jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, która zarazem w najszerszym stopniu dotyka praw i obowiązków obywateli. Ze szczególnym zaangażowaniem wspieramy naszych Klientów w ochronie i realizacji ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej, tak samorządowej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej), jak i rządowej. Zakres świadczonych usług obejmuje nie tylko reprezentowanie Klientów w postępowaniu administracyjnym, ale również w postępowaniach szczególnych, z uwzględnieniem postępowań podatkowych oraz antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Posiadamy również bogate doświadczenie w reprezentowaniu naszych Klientów na etapie postępowań sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Praktyka Kancelarii obejmuje między innymi następuje działy szeroko rozumianego prawa administracyjnego:
- prawo drogowe i transportowe (wydawanie oraz zwrot prawa jazdy, rejestracja pojazdów, usuwanie i parkowanie pojazdów, zezwolenia i licencje na wykonywanie transportu drogowego, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego),
- publiczne prawo konkurencji (praktyki ograniczające konkurencje, problematyka kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów),
- dostęp do informacji publicznej (wnioski o udostępnienie informacji publicznej, odwołania od decyzji o odmowie jej udzielenia),
- prawo samorządowe (wnioski do organów administracji samorządowej, odwołania od wydanych decyzji, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych),
- prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego (pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, decyzje o warunkach zabudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku).

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentowania ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i poszkodowanych w postępowaniach likwidacyjnych oraz w sprawach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń w przypadku odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela, jaki i jego wypłaty w zaniżonej wysokości. Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów przeciwko ubezpieczycielom zagranicznym.
Interdyscyplinarne podejście do problematyki prawnoubezpieczeniowej pozwala nam na zapewnienie Klientom profesjonalnej pomocy prawnej zarówno na etapie doboru, negocjowania, jak i zawierania umów ubezpieczenia. Naszą ofertę kierujemy zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i Klientów indywidualnych.
Praktyką Kancelarii w tym obszarze kieruje adwokat dr Mariusz Fras, wykładowca akademicki i autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu świadczymy usługi w sprawach związanych z:
- negocjowaniem i doborem polisy ubezpieczeniowej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań Klientów w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;
- obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, w tym w szczególności obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych i osób udzielających świadczeń zdrowotnych,
- dobrowolnymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, w tym w szczególności związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą;
- ubezpieczeniami na życie, ubezpieczeniami Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, polisami posagowymi;
- ubezpieczeniami majątkowymi, w tym w szczególności autocasco;
- ubezpieczeniami turystycznymi, w tym z ubezpieczeniami związanymi z podróżami zagranicznymi.

Prawo prywatne międzynarodowe

Zapewnienie obywatelom Państw Członkowskich Unii Europejskiej swobód przepływu osób, kapitału, towarów i usług doprowadziło do istotnego wzrostu liczby sytuacji życiowych, które wykazują związek z prawem innych państw. W tych warunkach coraz części dochodzi do konfliktu norm wywodzących się z różnych systemów prawnych.
Zjawisko współegzystowania różnych porządków prawnych wpływa zarówno na sytuację przedsiębiorców podejmujących inicjatywy gospodarcze poza granicami kraju, jak również osób fizycznych pozostających w stosunkach osobistych lub majątkowych z obywatelami państw obcych.

Dostrzegając potrzebę zapewnienia naszym Klientom profesjonalnej pomocy prawnej na tym obszarze, oferujemy usługi w zakresie:
- opracowywania i opiniowania umów zawieranych z podmiotami z siedzibą zagranicą lub w których świadczenie realizowane jest poza granicami kraju;
- spraw spadkowych, związanych ze śmiercią cudzoziemców lub obywateli polskich przebywających poza granicami kraju, jak również w przypadkach, gdy poza granicami kraju znajdują się składniki majątku spadkowego;
- spraw małżeńskich, w tym w szczególności postępowań rozwodowych i separacyjnych oraz spraw o podział majątku;
- spraw z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi, w tym szczególności dochodzenia roszczeń alimentacyjnych;
- dochodzenia odszkodowań w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce poza granicami kraju, w tym w szczególności wypadków w trakcie podróży zagranicznej i wypadków komunikacyjnych.

Poznajmy się!

Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać na mojej stronie internetowej. Nazywam się Kamil Bańkowski. Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z wynikiem bardzo dobrym. Następnie z wyróżnieniem ukończyłem aplikację adwokacką, którą odbywałem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria jest w pełni przygotowana do prowadzenia spraw wszelkiego kalibru. Naszymi Klientami są zarówno Klienci będący osobami fizycznymi, jak również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w różnych formach, począwszy od działalności prowadzonych przez osoby fizyczne, przez Spółki osobowe, aż po Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki akcyjne. Udzielając pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, sprawy od ich zlecenia aż do prawomocnego zakończenia, prowadzone są przez adwokata osobiście. Każda zlecona sprawa jest dla kancelarii istotna, co zapewnienia Klientom poczucie bezpieczeństwa przy rozwiązywaniu przedstawionych problemów.

Zakres specjalistycznych usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje przede wszystkim prawo karne, prawo cywilne (w tym prawo spadkowe oraz rodzinne i opiekuńcze), prawo handlowe i gospodarcze, prawo ubezpieczeń społecznych oraz prawo geologiczne i górnicze. Kancelaria posiada jednak doświadczenie również w szeregu innych dziedzin prawa, o czym bliżej w zakładce zakres usług.

Jednocześnie Kancelaria stale współpracuje z renomowaną katowicką Kancelarią Fras Kolny Szczygieł Spółka Partnerska Adwokatów, co też gwarantuje Klientom Kancelarii nieprzerwaną obsługę prawną.

Dzięki współpracy z adwokatami i radcami prawnymi, Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całej Polski. Wśród osób współpracujących z Kancelarią są zarówno osoby o dużym doświadczeniu, wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach, jak i osoby młode i dynamiczne, ze śmiałymi pomysłami w zakresie rozwiązywania wszelkich problemów natury prawnej.

Adwokat Kamil Bańkowski

Kamil Bańkowski

Adwokat
Kontakt

Poczekaj chwilkę..